BİLDİRİ LİSTESİ


Sözel Sunum-1
Salon A
18 Nisan 2019, Perşembe
Abstract Referans No Bildiri No Saat Bildiri Başlığı Sunan Yazar
70 SS-001 14:00 14:08 Biyolojik Ajan Kullanan Enteropatik Artrit Hastalarında Sıklıkla Radyografik Sakroileit Vardır: HUR-BIO Gerçek Yaşam Sonuçları Bayram Farisoğulları
9 SS-002 14:08 14:16 Akut böbrek yetmezliği ile prezente olmuş Takayasu Arteriti vakası Firdevs Ulutaş
61 SS-003 14:16 14:24 Dirençli bir Takayasu arteriti olgusunda ustekinumab tedavisinin sonuçları Sema Kaymaz Tahra
55 SS-004 14:24 14:32 Silik mukokütanöz bulgularla seyreden vasküler tutulumlu iki Behçet Sendromu olgusu Serdar Can Güven
69 SS-005 14:32 14:40 Juvenil Spondiloartropatisi Olan Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının Değerlendirmesi Ayşenur Paç Kısaarslan
21 SS-006 14:40 14:48 Kas-iskelet sistemi şikayeti ile çocuk romatoloji polikliniğine yönlendirilen hastaların tanıları Nuray Aktay Ayaz
23 SS-007 14:48 14:56 Şüpheli laboratuvar sonuçları ile çocuk romatoloji polikliniğine yönlendirilen hastaların değerlendirilmesi Şerife Gül Karadağ
 
Sözel Sunum-2
Salon A
19 Nisan 2019, Cuma
Abstract Referans No Bildiri No Saat Bildiri Başlığı Sunan Yazar
57 SS-008 14:00 14:08 Sekukinumab Tedavisi Başlanan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Belkıs Nihan Coşkun
36 SS-009 14:08 14:16 Secukinumab ile Tedavi Edilen Paradoksal Psoriasis: Olgu sunumu Özlem Kudaş
68 SS-010 14:16 14:24 Romatoid Artritli Hastalarda Tocilizumab Deneyimi: Geriye Dönük Çalışma Murat Günaltılı
27 SS-011 14:24 14:32 Sarkoidoz Üveitli Hastaların Klinik Özellikleri, Takip ve Tedavi Sonuçları {Olası Oküler Sarkoidoz Ön Tanılı Hastalarda Görülen Üveitin, Biyopsi İle Sistemik Sarkoidoz Tanısı Almış Hastalarda Görülen Üveitlerle Karşılaştırılması} Nilüfer Zorlutuna Kaymak
40 SS-012 14:32 14:40 Primer Sjögren sendromunda nöropatik ağrı sıklığı ve nöropatik ağrının sağlık profili üzerindeki etkisi Koray Ayar
53 SS-013 14:40 14:48 Takayasu Arteriti İle Takip Ettiğimiz Hastaların Klinik Özellikleri: Tek merkezli, retrospektif çalışma Burcu Yağız
18 SS-014 14:48 14:56 Tekrarlayan Ateş Sendromları: Çocuk romatoloji pratiğinde ne kadar yer alıyor? Şerife Gül Karadağ
Poster Sunum
Poster Alanı
17-20 Nisan 2019
Abstract Referans No Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
2 PS-001 Çocukluk çağında infliksimab ilişkili lupus benzeri sendrom: iki pediatrik olgu Betül Sözeri
28 PS-002 Behçet Tanılı Bir Hastada Düşük Doz Steroid İle Aktive Olan Bipolar-1 Bozukluğu Yunus Durmaz
51 PS-003 İnfliksimab İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı- Olgu Sunumu Berna Yurttaş
67 PS-004 Ankilozan Spondilit hastasında Sekukinumab ile ilişkili Lökositoklastik Vaskülit Nevzat Koca
45 PS-005 Non-radyografik aksiyel spondiloartrit tanılı hastada gelişen {Lactobacillus} endokarditi olgusu: Yapısal kalp kapak hastalığı unutulmamalı. Burak Ince
47 PS-006 Çoklu Biyolojik Tedavi Sonrası Romatoid Artrite Eşlik Eden Miliyer Tüberküloz ve Pott Apsesi Olgusu Seda Kutluğ Ağaçkıran
14 PS-007 Aksiyel Spondiloartropatisi olan hastaların Nonsteroid Anti-inflamatuar ilaç kullanım uyumu Selime Ermurat
24 PS-008 TNF alfa İnhibitörlerine Dirençli vakalarda IL-17A İnhibitörü Tedavisi: Olgu Sunumu Aylin Ayyıldız
46 PS-009 Behçet Sendromunda Biyobenzer İnfliksimab Deneyimi: 6 hastalık vaka serisi Elif Dinçses
60 PS-010 Certolizumab Pegol'ün Seronegatif Spondiloartropatideki Etkinliğiİ, Tek Merkeze Ait Retrospektif Veri Gül Güzelant Özköse
3 PS-011 Dermatomiyozit ve lenfoma birlikteliği Muhammet Limon
6 PS-012 Bipolar bozukluk nedeniyle lityum kullanımına bağlı proteinüri görülen sistemik lupus eritematozuslu olgu Serpil Ergülü Eşmen
11 PS-013 Carasil hastalığı ile takip edilen hastanın sırt ağrısının sebebi aksiyel spondiloartrit olabilir mi? Adem Türköz
12 PS-014 Atipik Fasyal Ağrı Ayırıcı Tanısında Miyofasyal Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu Gamze Gül Güleç
13 PS-015 Elde deri sertliği ve sklerodaktilisi olan hastada sistemik skleroz dışında neler düşünülmelidir? Selime Ermurat
17 PS-016 Çocuk romatoloji polikliniğine sevk edilen hastaların bir yıllık değerlendirilme ön sonuçları Şerife Gül Karadağ
29 PS-017 Kardiyak Trombüs ve İskemik Serebrovasküler Olay ile Prezente Olan Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu Kevser Gök
31 PS-018 Polimiyozit taklitçisi bir olgu: Lipid depo miyopatisi Ege Sinan Torun
37 PS-019 Dijital Ülser ile Başvuran olan Silikozis Olgusu Aysun Aksoy
38 PS-020 Nadir Bir Hastalık Olan Relapsing Polikondrit İle Takip Ettiğimiz Hastaların Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi Burcu Yağız
41 PS-021 Kalça ağrısı ile başvuran hastada nadir bir sebep: iliopsoas apsesi Gökçe Kenar
42 PS-022 Pakidermoperiostoz Tanılı Olguda Tosilizumab Deneyimi Çiğdem Çetin
43 PS-023 Romatoloji Hastalarında Sosyal Medya Kullanımı Mustafa Erdogan
44 PS-024 Retroperitoneal Fibrozis Vakası Firdevs Ulutaş
48 PS-025 Nadir Bir Olgu: Sarkoidoz Ve Sistemik Skleroz Overlap Sendromu Bayram Farisoğulları
54 PS-026 Tüberküloza Sekonder Makrofaj Aktivasyon Sendromu Mert Öztaş
62 PS-027 Aralıklı ve gezici karakterde torakal ağrı ile gelen multiple myelom olgusu Neslihan Gökçen
64 PS-028 MEFV gen mutasyonu taşıyan Juvenil İdiyopatik Artrit olgusunda kolşisin yanıtı Numune Aliyeva
66 PS-029 SAPHO (Sinovit, Akne, Püstülozis, Hiperostozis, Osteit) Tanılı Bir Olgu Burcu Bozkaya Yücel
30 PS-030 Goodpasture Hastalığı Seyrinde Tekrarlayan Ateş Kliniği ile Ortaya Çıkan Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu Shirkhan Amikishiyev
34 PS-031 İdiopatik Tekrarlayan Perikardit: Otoinflamatuar Hastalık? Belkıs Nihan Coşkun
58 PS-032 Nadir bir birliktelik: Ailevi Akdeniz Ateşi ile ilişkili amiloidoz ve anlamı belirlenemeyen gamopati Zeynep Toker Dincer
56 PS-033 Olgu Sunumu: Psöriyatik artritte temporomandibuler eklem tutulumu Meryem Can
4 PS-034 Pnömotoraks ile komplike romatoid nodül olgusu Zeynel Abidin Akar
8 PS-035 Romatoid artritin nadir görülen prezentasyonu: Romatoid menenjit Ahmet Karataş
16 PS-036 Mecburi Hizmat Deneyimi: Batman’da Romatoid Artritli Hastalarda Takip Oranları Senem Tekeoğlu
10 PS-037 SLE nefitine benzer şekilde prezente olan fibriller glomerulonefrit olgusu Banu Çiçek Yalçin Dulundu
15 PS-038 Ateş Yüksekliği, Kilo Kaybı, Halsizlik ve Artralji Yakınmaları İle Başvuran ve Sistemik Lupus Eritematozus Tanısı Alan 68 Yaşında Erkek Hasta: Olgu Sunumu Kubilay Şahin
25 PS-039 Rituximab İle Başarıyla Tedavi Edilen Katastrofik Antifosfolipid Sendromu Olgusu Zeynep Ertürk
50 PS-040 Psikoz ve Trombotik Trombositopenik Purpura ile Başvuran Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu Sinem Nihal Esatoğlu
5 PS-041 Çocukluk çağı dirençli takayasu arteritinde tosilizumab tedavisi: üç pediatrik olgu Ferhat Demir
26 PS-042 Granülomatöz Polianjiitisli Bir Olguda Hepatik Ven Trombozu: Herediter Trombofilik Mutasyonların Rolü Var mı? Mehmet Soy
32 PS-043 Korda rüptürü ile prezente olan relapsing polikondrit vakası Murat Bektaş
33 PS-044 Granülomlu polianjiitin nadir bir prezentasyon şekli: Granülomlu mastit Sarvan Aghamuradov
35 PS-045 Takayasu arteritine eşlik eden nodüler sklerit Hasan Göğebakan
49 PS-046 Prostat Tutulumu İle Relaps Olan Granülomatöz Polianjitis Olgu Sunumu Levent Kılıç
52 PS-047 Prostat absesi; Granülomatoz polianjiitis için nadir bir klinik prezentasyon Esra Kayacan Erdoğan
59 PS-048 Episkleritle prezente olan GPA olgusu Kerem Yiğit Abacar
63 PS-049 Kronik pulmoner tromboemboli nedeni ile izlenen olgularda post-op saptanan izole pulmoner vaskülit: Vaka Serisi Ümmügülsüm Gazel
Copyright © 2019 Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu